1. Ysleta Del Sur Polychrome Wedding Vase by Tona Zausla, 1977

 

 

  

 

 

 

 

 

Revised: 09/03/2008

Copyright 2008